Japanese Elementary 2 - Ms Tsuchiya - Wednesday : 6:45 pm to 9:45 pm - 10 weeks - October 2, 2019

Japanese Elementary 2

Ms Tsuchiya

Wednesday : 6:45 pm to 9:45 pm

10 weeks

October 2, 2019

  • Teacher: Ms Tsuchiya
  • Location: Room J (14)